Uživatelský účet
DŮLEŽITÁ INFORMACE:
Vývoj programu Antik byl ukončen. Nahrazuje jej moderní a dokonalejší Obchodní systém ContOS, který vychází ze základů Antiku a stává se jeho novou generací. Veškeré informace naleznete na webových stránkách produktu: www.contos.cz
Licence

Antik 2008 - licenční podmínky

mezi společností TT Software, s.r.o. (Poskytovatelem) a Nabyvatelem

I. Úvodní ustanovení
 1. K odzkoušení Software slouží výhradně „demo“/„start“ verze, nikoliv sériovým číslem a aktivačním kódem identifikovatelná konkrétní rozmnoženina Software. Verze „demo“/„start“ lze neomezeně kopírovat a šířit k účelu propagace Software, jinak pro ně přiměřeně platí Licenční podmínky Poskytovatele.
 2. Před zakoupením Software je třeba pozorně si prostudovat dokumentaci, která stanoví popis a funkce Software (dále jen „Dokumentace“). Předpokládá se odpovídající rozsah znalostí a dovedností z oboru počítačové techniky nezbytný k užívání Software, které mohou být dále rozšířeny zaškolením ke specifické obsluze Software.
 3. Před zakoupením Software je vhodné seznámit se s ceníkem produktů a služeb Poskytovatele.
 4. Samotným zakoupením softwarového balíku (který obsahuje Software s Dokumentací a Licenčními podmínkami) nezískává Nabyvatel oprávnění k užívání Software s Dokumentací. Toto oprávnění vzniká akceptováním těchto Licenčních podmínek, podpisem kupní nebo licenční smlouvy a zaplacením odměny za poskytnutí licence. To platí i v případě, že Poskytovatel provádí pro Nabyvatele implementaci nebo zaškolení.
II. Oprávnění a povinnosti registrovaného nabyvatele
 1. Software je možné instalovat a provozovat pouze na tolika osobních počítačích, pro kolik jich byla zaplacena licence, a pouze v takové úpravě, v jaké byl Software zakoupen, resp. v jaké byl implementován. V případě zájmu může Nabyvatel přikoupit licence pro další počítače.
 2. Cena za zakoupení Software je odměnou za poskytnutí licence na celou sjednanou dobu. Vedle ní se hradí sjednané služby a případná roční licenční podpora, pokud se k Software poskytuje.
 3. Registrovaný Nabyvatel má právo na:
  a) bezplatnou poradenskou službu týkající se Software, a to písemně, telefonicky nebo e-mailem,
  b) zasílání nabídek a informací o nových verzích Software, přičemž se má za to, že Nabyvatel souhlasí se zasíláním těchto nabídek také elektronickou formou; pokud tomu tak není, je třeba, aby Nabyvatel doručil svůj nesouhlas v písemné formě Poskytovateli,
  c) případné rozšíření užívacího práva pro další osobní počítače,
  d) nákup nových verzí Software.
 4. Je zakázáno pořizovat kopie Software (elektronické i jiné, trvalé i přechodné) pro kohokoli pro jakoukoli potřebu, překládat, zpracovávat, upravovat či jinak měnit Software pro sebe nebo pro třetí osoby s těmito výjimkami:
  a) je-li to nezbytné k užití Software pro potřebu Nabyvatele v souladu s jeho určením,
  b) jedná-li se o záložní rozmnoženinu, pokud je nutná pro užívání Software.
 5. Je zakázáno provádět zpětnou analýzu Software.
 6. Tím nejsou dotčena oprávnění a další omezení Nabyvatele dle § 66 autorského zákona související s nezbytnými úkony při užívání Software.
 7. Je zakázáno Software pronajímat, půjčovat nebo jiným způsobem umožnit třetím osobám jeho využití s výjimkou případů, kdy Software tyto třetí osoby užijí výlučně v souvislosti se zajišťováním provozních potřeb Nabyvatele.
 8. Licenční smlouva s právy a povinnostmi z ní vyplývajícími může být Nabyvatelem postoupena na třetí osobu pouze s písemným souhlasem Poskytovatele. Postoupení se provádí písemně Smlouvou o převodu licence na formuláři vydaném Poskytovatelem, podepsaném Nabyvatelem a třetí osobou, na němž Poskytovatel písemně vyznačí svůj souhlas s postoupením. Postoupení nabývá účinnosti dnem, kdy Poskytovatel vydá souhlas s postoupením licence ve smyslu předchozí věty. Třetí osoba vstupuje do práv a povinností Nabyvatele a přebírá i všechny jeho do té doby nesplněné závazky. Za souhlas k postoupení licence se platí cena dle ceníku Poskytovatele.
 9. Nabyvatel není oprávněn jakkoli využít znalosti o myšlenkách a postupech, struktuře, algoritmu, použitých metodách, na nichž je Software založen nebo které obsahuje, i když je získal při oprávněném užití Software, vyjma jejich užití k nezbytnému účelu při provozování Software, tj. k dosažení vzájemného funkčního propojení počítačových programů. Tyto znalosti nesmějí být využity ani k vývoji, zhotovení nebo k obchodnímu využití jiného počítačového programu podobného Software ani k jinému jednání ohrožujícímu nebo porušujícímu autorské právo a obchodní zájmy Poskytovatele. O těchto znalostech je Nabyvatel povinen zachovávat mlčenlivost.
III. Odpovědnost Poskytovatele, reklamace
 1. Poskytovatel poskytuje 12-měsíční záruku na funkčnost Software v souladu s Dokumentací ode dne nabytí licence Nabyvatelem.
 2. Záruky ve smyslu odstavce 1. tohoto článku se automaticky prodlužují po úhradě ročního udržovacího poplatku za poskytování služeb spojených s užíváním Software. Cena ročního udržovacího poplatku je stanovena vždy podle platného ceníku Poskytovatele v době fakturace poplatku. Fakturace ročního udržovacího poplatku bude prováděna nejpozději ke dni a měsíci datumu prvotního prodeje.
 3. Poskytovatel doporučuje Nabyvateli, aby ve svém vlastním zájmu neprodleně po zakoupení prověřil funkčnost Software.
 4. Vadou Software není, jestliže Software neplní funkci dle požadavků Nabyvatele, pokud tuto funkci nezaručuje Dokumentace. Funkčnost Software je zaručena jen na hardware doporučeném v Dokumentaci.
 5. Poskytovatel upozorňuje, že Software odpovídá aktuálnímu stavu v době vývojové přípravy dané verze Software (zejména aktuálnímu stavu legislativy). Poskytovatel doporučuje průběžně aktualizovat Software na poslední verze.
 6. Poskytovatel zveřejňuje na webových stránkách Poskytovatele známé nedostatky Software a tyto nedostatky jsou vyloučeny z reklamace, pokud je lze vyřešit náhradním postupem doporučeným pro daný případ Poskytovatelem.
 7. Poskytovatel nepřejímá odpovědnost za funkčnost napojení jiných softwarových produktů. Nabyvatel nese všechny náklady spojené s vytvořením komunikačních vazeb, zákaznických uživatelských výstupů a softwarových doplňků a v případě poskytnutí nové verze (upgrade) Software náklady s jejich přizpůsobením, příp. i s nezbytnou změnou formátů dat v Software.
 8. Odpovědnost z vad Software se řídí přiměřeně ustanoveními o vadách zboží dle Obchodního zákoníku.
 9. V případě zjištění vad Software je tyto třeba neprodleně reklamovat v místě, kde byl Software zakoupen, nebo u Poskytovatele.
 10. Postup při reklamaci:
  a) závadu je třeba oznámit
  - Poskytovateli telefonicky na tel. č. 776 573 321, nebo e-mailem na adresu info@ttsoftware.cz nebo osobně nebo písemně;
  b) není-li jiná dohoda, je třeba doručit popis závady, označení verze Software a podrobný popis hardwarového vybavení, na němž byl Software instalován, do sídla Poskytovatele nebo do provozovny prodejce, kde byl Software zakoupen (přičemž v odůvodněných případech může být ze strany Poskytovatele či prodejce vznesen požadavek na umožnění přístupu k hardware na němž je Software instalován; Poskytovatel (prodejce) se zavazuje vyrozumět Nabyvatele po prověření závady o způsobu vyřízení reklamace;
  c) v případě uznání reklamace Poskytovatel poskytne Software s odstraněnou závadou. V případě neodstranitelných vad bránících provozování Software, nebude-li jiné dohody a dojde-li ke zrušení smlouvy, bude Nabyvateli vrácena odměna za poskytnutí licence (to se netýká ceny poskytnutých služeb, např. implementace);
  d) prokáže-li se reklamace jako neoprávněná, je Nabyvatel povinen uhradit všechny náklady Poskytovatele (prodejce) s reklamací spojené včetně provedených servisních prací, které vyúčtuje dle ceníku Poskytovatele platného v době provedení servisních prací.
 11. V případě škody vzniklé z vad Software při jeho provozování odpovídá Poskytovatel pouze v případě zavinění takové škody a jeho odpovědnost se stanoví do výše zaplacené odměny za poskytnutí licence bez DPH (tj. ceny za nákup Software bez ceny sjednaných služeb a ceny za roční licenční podporu) a tuto částku zároveň strany považují za škodu předvídatelnou ve smyslu ust. § 379 Obchodního zákoníku.
 12. Poskytovatel neodpovídá za škodu vzniklou nesprávným provozováním Software v rozporu s Dokumentací.
 13. Software není odolný vůči poruchám a není navržen, vyráběn a určen pro opětovný prodej jako řídící vybavení pro nebezpečná prostředí vyžadující bezchybný provoz, ve kterých by selhání mohlo vést k úmrtí, zranění osob, poškození zdraví nebo vážné hmotné škodě či poškození životního prostředí. Poskytovatel negarantuje nepřerušený provoz Softwaru. Poskytovatel se v těchto věcech výslovně zříká veškeré odpovědnosti.
IV. Doba trvání licence, porušení Licenčních podmínek
 1. Licence k Software je Nabyvateli poskytována na dobu neurčitou, není-li smluvně domluveno jinak.
 2. Zakoupením / instalací nové verze Software (upgrade / roční licenční podpory) jsou původní Licenční podmínky nahrazeny aktuálně platnými Licenčními podmínkami Poskytovatele, které jsou součástí nové verze Software.
 3. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od licenční smlouvy v případě, že Nabyvatel:
  a) neoprávněně pořídí rozmnoženinu Software v jakékoli formě, trvalou nebo dočasnou,
  b) provede neoprávněný překlad, zpracování, úpravu či jinou změnu Software,
  c) umožní užití Software další osobě, včetně pronájmu a půjčování,
  d) poruší § 66 autorského zákona jiným způsobem,
  e) neoprávněně využije jakoukoli znalost o myšlenkách a postupech, struktuře, algoritmu nebo použitých metodách, na nichž je software založen nebo které obsahuje, nebo je sdělí jiné osobě.
 4. V případě zániku práva dále užívat Software nemá Nabyvatel nárok na vrácení odměny za poskytnutí licence ani její části.
 5. V případě každého jednotlivého porušení Licenčních podmínek nebo autorského zákona způsobem uvedeným v odst. 3. je Nabyvatel povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši zaplacené odměny za poskytnutí licence bez DPH (tj. ceny za nákup Software bez ceny za sjednané služby a roční licenční podpory). Tím není dotčen nárok Poskytovatele na náhradu škody.
 6. V případě ukončení smluvního vztahu je Nabyvatel povinen zničit veškeré dosavadní kopie Software.
V. Aplikace k Software zhotovené na objednávku Nabyvatele
 1. V případě, že Nabyvatel objedná u Poskytovatele vytvoření aplikace k Software, která bude podléhat ochraně autorského zákona (dále jen „Aplikace“), výslovně se sjednává následující:
  a) Majetková práva k této Aplikaci ve smyslu autorského zákona bude vykonávat svým jménem a na svůj účet Poskytovatel a Nabyvateli bude umožněno užívat tuto Aplikaci na základě licenční smlouvy.
  b) Poskytovatel je oprávněn právo výkonu majetkových práv k Aplikaci postoupit třetí osobě.
  c) Poskytovatel je oprávněn poskytovat licence ke všem způsobům užití Aplikace.
  d) Poskytovatel je oprávněn Aplikaci zveřejnit, upravovat, zpracovávat včetně překladu, spojit ji s jiným dílem, zařadit do díla souborného, a uvádět ji na veřejnost pod svým jménem.
  e) Poskytovatel má právo dokončit nehotovou Aplikaci pro případ, že vztah mezi ním a Nabyvatelem na základě této smlouvy skončí dříve, než Poskytovatel Aplikaci dokončí. I v tomto případě je Poskytovatel oprávněn vykonávat k Aplikaci majetková práva dle autorského zákona.
VI. Závěrečná ustanovení
 1. Licenční podmínky se v ostatním řídí Autorským zákonem a Obchodním zákoníkem.
 2. Licenční podmínky platí přiměřeně i pro Dokumentaci k Software a pro Aplikace.
 3. Práva a povinnosti z Licenčních podmínek přecházejí na právní nástupce stran.
 4. Jednu kopii originálu této smlouvy se Nabyvatel zavazuje potvrdit a zaslat na adresu Poskytovatele.
 5. Platnost smluv předchozích, vztahujících se ke stejnému předmětu smlouvy se uzavřením této smlouvy zrušují.
© 2002 - 2014   TT Software, s.r.o.